Het Omnium hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van bezoekers op onze website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw contactgegevens en zullen we deze altijd vertrouwelijk behandelen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarmee u deze afgeeft.

We willen graag volledig transparant naar onze klanten en overige stakeholders zijn. Daarom hebben we een beleid geïmporteerd en geformuleerd met betrekking tot de verwerking en inzage van persoonsgegevens, het doel van deze gegevens en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.

DE HUIDIGE OP DE WEBSITE BESCHIKBARE VERSIE VAN DE PRIVACY POLICY IS DE ENIGE VERSIE DIE VAN TOEPASSING IS ZOLANG U DE WEBSITE BEZOEKT, TOTDAT EEN NIEUWE VERSIE DE HUIDIGE VERSIE VERVANGT.

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Website (hierna ook ”De website”): hetomnium.nl

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ”De Beheerder”): Het Omnium, gevestigd te Corpus den Hoorn 101a, 9728 JR Groningen.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website, alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële-, politieke-, of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

ARTIKEL 4 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verzameld door Het Omnium en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van persoonskenmerken zoals een naam, een identificatienummer,

locatiegegevens, een online identificator (IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van offerte aanvragen en informatie verzoeken. Zie artikel 6 voor de concrete verwerking van uw persoonsgegevens.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Kijk onderaan deze pagina bij het kopje contact hoe u gebruik kunt maken van dit recht.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Voor het verwerken van uw contact- of offerteaanvraag;
  • Om u op te geven of een kaartje te kopen voor een van de evenementen;
  • Om u in te schrijven voor een van de beweegactiviteiten;
  • Om u op de hoogte te houden van activiteiten en promoties van Het Omnium.

EXTERNE VERWERKERS

Het Omnium maakt gebruik van de diensten van diverse partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Onder deze externe verwerkers vallen online marketing tools als Google Analytics, SuperSAAS, Eventbrite en Mailchimp. Deze tools worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden. Wanneer mogelijk, hebben we een gebruikersovereenkomst getekend met deze partijen waarin bewaartermijnen voor gegevens zijn afgesproken en waarin duidelijk is vastgelegd dat Het Omnium de gegevensverantwoordelijke is.

Daarnaast worden de gegevens die u via onze website verzendt, verwerkt door onze mailserver. Onze website wordt gehost door de volgende partij: aXtion.nl. Deze partij is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd waardoor het aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Uw gegevens worden op geen enkele wijze doorgestuurd naar andere partijen.

ARTIKEL 7 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven. Wanneer u dit wenst, kijkt u onder het kopje meer informatie en contact opnemen hoe u dit doet.

ARTIKEL 8 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet bepaald is en conform het beveiligingsbeleid van Lode Holding (zie laatste alinea). Met externe gegevensverwerkers is de bewaartermijn afgesproken in een

verwerkingsovereenkomst. U heeft het recht op inzage wat betreft de bewaartermijn van gegevens op de website en externe partijen. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden? Neemt u dan contact op.

MEER INFORMATIE EN CONTACT OPNEMEN

In deze privacy policy is een beknopte versie van ons beveiligingsbeleid toegelicht. Het Omnium is onderdeel van Lode Holding en voert daarom het beleid op het gebied van beveiliging dat ons moederbedrijf voorschrijft. U heeft volledig recht op inzage in dit beleid. Wenst u dit beleid in te zien, dan kunt u contact opnemen met onze security officer via info@hetomnium.nl.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN, KLACHTEN EN REACTIES

Voor vragen, klachten of reacties met betrekking tot bovenstaande informatie kunt u contact met ons opnemen. Als u wenst te reageren op onze privacy policy of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens verwijderen uit ons systeem of wanneer u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten door middel van e-mailmarketing, kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen naar info@hetomnium.nl.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE